Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě

Společnost Bartek mobil s.r.o. s provozovnou Bartek mobil na adrese Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno , IČ: 09294791,DIČ: CZ09294791 Jsme plátci DPH, (dále jen „Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „OP“)

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou prodávajícím informováni o dále uvedeném:

(1)   totožnosti prodávajícího, kterým je společnost Bartek mobil s.r.o. s provozovnou Bartek mobil na adrese Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno , IČ: 09294791,DIČ: CZ09294791, Jsme plátci DPH , telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách v sekci „Kontakt“

(2)   označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností je uveden na stránkách jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem - prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),

(3)   ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena u jednotlivého zboží a je konečná,

(4)   způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého zboží, volba z nabízených způsobů platby za zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu prodávajícího měnit,

(5)   způsobu dodání nebo plnění zboží, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu prodávajícího měnit,

(6)   nákladech na dodání zboží, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání, volbou způsobu dodání zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání zboží,

(7)    údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

(8)    o tom, že prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací prodávajícího,

(9)   nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

(10)   o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále,

(11)   k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním zboží prostřednictvím stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním zboží na stránkách,

(12)   v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

(13)   o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze stránek i znění těchto OP.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1   Kupující má prostřednictvím e-shopu na stránkách možnost koupit zboží nabízené prodávajícím, tj. uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží (dále také „Smlouva“).

3.2   Kupující bere na vědomí, že v případě odběru zboží na prodejnách prodávajícího nedochází k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (a nepoužijí se příslušná ustanovení o uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku), ale ke koupi zboží dochází v prodejně prodávajícího, a kupující nemá právo od uzavřené smlouvy bez udání důvodu odstoupit (neposkytuje-li prodávající toto právo i v daných případech pro koupi zboží v jeho prodejnách). V tomto případě zákazník provádí prostřednictvím internetu pouze rezervací zboží s osobním zakoupením na prodejně.

3.3   Nákup zboží prostřednictvím stránek je prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím stránek, a to dle volby prodávajícího.

3.4   K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace zboží (určení zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za zboží, určení způsobu dodání zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

3.5   Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

3.6   Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření smlouvy až okamžikem, kdy:

  (a)   kupující obdrží od prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí smlouvy, tj. specifikace zboží, ceny, způsob dodání zboží, nákladů na dodání zboží, způsob placení apod., a zároveň

  (b)   kupující neodmítne do 24 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@mobilbartek.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

3.7   Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání zboží zadal.

3.8   Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.9   K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

3.10   Předmětem koupě/prodeje dle smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v objednávce/smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.11   Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

3.12   Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží: 
- dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě, 
- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR


3.13   Na žádost kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží.

3.14   V případě realizace dobropisu, bude tento zaslán Prodávajícím na fakturační adresu Kupujícího, který doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznického centra Prodávajícího. Po obdržení podepsaného dobropisu bude provedeno vrácení peněz Kupujícímu způsobem (složenka, převod na účet), o kterém písemně vyrozumí Kupující Prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ!!! Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ / DODÁNÍ

4.1   Místem plnění je sklad a vybrané prodejny prodávajícího. 4.2   Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

4.3   V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a smlouva platí nadále mezi kupujícím a prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči prodávajícímu žádná práva.

4.4   Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

 

V. CENA A PLACENÍ

5.1   Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

5.2   Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.3   Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

5.4   Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.5   Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

5.6   Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.
5.7   Zboží zvolené k vyzvednutí na pobočce s úhradou na místě je zákazník povinen vyzvednout si zboží do 5ti pracovních dní, po uplynutí této doby má prodávající právo objednávku zrušit.
5.8   Při zvolené úhradě zboží bankovním převodem si prodejce vyhrazuje právo objednávku zrušit jestliže neobdrží platbu do 7 pracovních dnů od doby objednání.

5.9   Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank, spočívá v odložení platby kupující za nákup zboží u  Bartek mobil s.r.o. , a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou  Obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak  (https://platimpak.cz/dulezite-dokumenty)

V případě, že kupující využije službu PlatímPak, nabízenou Bartek mobil s.r.o.a poskytovanou Bankou, je  kupující povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží uhradit Bance v souladu  s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. 

Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Bartek mobil s.r.o. na uhrazení celkové kupní ceny  (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) zboží na Banku, a zároveň využitím služby  PlatímPak uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této  Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak kupující vyjadřuje  souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. 

Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným  v Memorandu o zpracování osobních údajů Raiffeisenbank  (https://www.rb.cz/informacni-servis/ochrana-osobnich-udaju). 


 

VI. DODACÍ LHŮTA

6.1   Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že vámi objednaný výrobek se nenachází na z vámi zvolené prodejně(možnost vyzvednutí na prodejně) nebo na centrálním skladu, může se dodací lhůta protáhnout až na 7 dní.

6.2   Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

6.3   V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

6.4   Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

UPOZORNĚNÍ!!! Na veškeré Vaše objednávky a dotazy budeme reagovat první pracovní den po víkendu a státem uznaných svátcích.

 

VII. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

7.1   Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.2   Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.3   Aktuální výše ceny za dodání Zboží je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání, a to ve výši účtované příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

7.4   Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

UPOZORNĚNÍ: V případě objednávky více kusů Zboží nacházejících se na různých skladových lokacích Prodávajícího bude objednávka pravděpodobně vykryta několika, na sobě nezávislými, dodávkami.

 

VIII. ZPŮSOB PLATBY

8.1   Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

  (i)   tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

  (ii)   online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému (například platba kartou - 3D secure  RB a.s.).

8.2    S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží.

8.3   S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

9.1   Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek/od koupi Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku – nikoliv při rezervaci a následném zakoupení zboží na prodejně) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

9.2   Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).

9.3   Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení:

  (i)   na adresu Bartek mobil s.r.o., Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno: 

  (ii)   potvrzení o přijetí vrácení zboží pošle Prodávající email o přijetí vrácení zboží kupujícímu.

9.4   Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

9.5   Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na adresu: Bartek mobil s.r.o., Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno

9.6   Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží,. Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 35,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět cenu zboží včetně zaplaceného poštovného. V případě, že zákazník vrací část nakoupeného zboží, prodávající proplácí pouze tuto část, nikoliv poštovné.

9.7   Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

9.8   V případě odstoupení od Smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením Zboží.

9.9   Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.

9.10   Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

9.11   V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je kupující povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení.

9.12   Při výměně zboží (tedy neuplatnění odstoupení od kupní smlouvy) účtuje Prodávající Kupujícímu poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést na adrese centrálního skladu Bartek mobil s.r.o., Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

 

X. Nařízení EU č.517/2014 a zákona č.89/2017 prodej klimatizačních jednotek

9.13  Dle nařízení EU č.517/2014 a zákona č.89/2017 prodej klimatizací s nehermeticky uzavřeným okruhem koncovému zákazníkovi, není možná montáž necertifikovanou osobou či firmou pod pokutou až do výše 1 000 000 Kč

9.14  Po zakoupení klimatizace, Vám na email zašleme formulář a požadujeme potvrzené čestné prohlášení, že klimatizaci nainstaluje certifikovaná osoba či firma.

9.15  Následně Vám bude zaslán formulář, který musí potvrdit certifikovaná osoba či firma v den montáže, který nám následně zašlete zpět.

9.16 Bez podkladů článku 9.14 nelze klimatizaci odeslat. 

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bartek mobil s.r.o. s provozovnou Bartek mobil na adrese Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno , IČ: 09294791,DIČ: CZ09294791, Jsme plátci DPH si vyhrazuje právo požádat Kupující o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností Společnost Bartek mobil s.r.o. s provozovnou Bartek mobil na adrese Mendlovo náměstí 17/9, 603 00 Brno , IČ: 0929479,DIČ: CZ09294791, Jsme plátci DPH

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.6.2021